Skip to content Skip to footer

הקדמה

השמירה על פרטיות המבקרים באתר חשובה לנו ואנו מתייחסים אליה בתשומת לב מיוחדת. במסמך זה תמצאו את מדיניות הפרטיות של אתר קבוצת סוגת (להלן: sugat-group.co.il) לגבי מידע שיימסר על ידי המבקרים באתר זה, במסגרת האתר או בכל פעילות דיגיטלית אחרת הקשורה לאתר.

המטרה של מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, היא להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו במאגרי מידע וייעשה בהם שימוש רק לפי הסכמת המבקרים באתר ובהתאם להוראות החוק. נדגיש כי אין למבקר/ת באתר כל חובה חוקית למסור לנו מידע ומסירת המידע תלויה ברצונם ובהסכמתם.

אם מי מהמבקרים באתר סבור שפרטיותו נפגעה באופן כלשהו, הינו מוזמן לפנות למנהלי האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית האתר.

המונחים "מידע" או "מידע אישי" המופיעים במסמך זה, משמעם כל מידע מזהה אודות המבקרים באתר, שנמסרו במסגרת ההרשמה לאתר וכן כל מידע מזהה שייאסף אודות מי מהמבקרים באתר אגב גלישתם בו, או הצטרפותם לפעילות מסוימת במסגרת או בשיתוף האתר.

1. הסכמתך למדיניות הפרטיות

ההרשמה לאתר או לכל שירות המתבצע באמצעותו, וההצטרפות לפעילות כלשהי הקשורה לאתר, אפשרית רק למי שמלאו לו או לה 13 שנים ומעלה. באם גילך פחות מ-13 שנים, אין באפשרותך למסור מידע אודותיך, אלא בהסכמת אחד ההורים ובאמצעות פרטי ההורה.

הגלישה, הפעילות מסירת המידע האישי באתר, מעידה על הסכמה לכל הכתוב במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. באין הסכמה כזו, עליך להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים אלה וניתן לפנות למנהלי האתר באמצעות טופס צרו קשר, על מנת שנוכל לסייע לך. שימוש במידע אישי אודותיך כאמור, ייעשה על פי המפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.

כל מידע אודותייך, שיימסר או ייאסף במסגרת הגלישה, ההרשמה או השימוש באתר, יישמר במאגרי מידע המשרתים את האתר, שבין מטרותיהם: ייעול השירות והקשר עם גולשי האתר; לצורך תפעול, שיווק, מחקר וצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע לצורך מטרות אלה, לרבות דיוור ישיר ופניות ישירות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.

ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי הקשורה לאתר, עשויה לערב שימוש במערכת שליחת הודעות דוא"ל (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, הפעילות או שירותים נלווים אחרים. הסכמתך לכך מראש נדרשת לצורך זה, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות בהתאם לצורך.

2. הפרטיות שלך – איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע אישי שייאסף אודותייך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך –

מידע טכני: ייתכן ויהיו בו נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, הנשמרים אוטומטית עבור צרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, כדי לאפשר ניהול תקין של האתר והשירותים שהוא מציע, כגון שיפור השירות שניתן על ידי האתר, חווית השימוש בו, הפעלת שירותים נוספים באתר או הקשורים בו, שינוי או ביטול תוכן או שירותים הקיימים באתר, תיעוד של הסכמה שתימסר לנו לקבלת שירותים מהאתר (דיוור, חומרים פרסומיים וכדומה), ומטרות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות אחרות.

כן עשויים להיאסף על ידינו פרטי ספק האינטרנט של הגולש, כתובת IP שלו ושם הדומיין בהם השתמשו הגולשים בעת הגלישה באתר או הרשמתם לפעילות, מיקומו של המכשיר באמצעותו בוצעה הרשמה כאמור, המועדים בהם התחברו הגולשים לשירות ופרטים טכניים נוספים, מהם ניתן ללמוד על דרך הכניסה לעמוד הפעילות, ההרשמה או לאתר עצמו.

Cookies וטכנולוגיות נוספות: האתר משתמש בקבצים ייעודיים לצורך איסוף מידע, המכונים קוקיז או עוגיות (Cookies). תכלית השימוש בקבצים אלה היא לאסוף מידע שיסייע בתפעול ובשיפור האתר, יעזור לנתח את אופיו של השימוש בו או בשירותים שהוא מעניק ויועיל להבנת העדפותיהם האישיות של המבקרים באתר, על מנת להקל עליהם את השימוש בו. אפשרות נוספת היא, שייעשה במידע זה שימוש לצורך הצגה של מודעות פרסומיות או הצגת הצעות לגולשים לרכישת מוצרים או לשימוש בשירותים שונים, הניתנים על ידי האתר או גורמים מסחריים אחרים המתקשרים עימו.

מודעות והצעות אלה עשויות להופיע באתרים ובפלטפורמות שונות בהם מבקרים גולשי האתר. קוקיז הם למעשה קבצי טקסט, שנוצרים באופן אוטומטי במהלך הביקור באתר, במידה והגדרות המחשב או מכשיר הטלפון הנייד של הגולש מאפשרים זאת. חלק מהם יתבטלו אוטומטית ברגע שהעמוד או האפליקציה המפעילה את אותו עמוד ייסגרו, ואחרים עשויים להישמר באמצעות זיכרון המכשיר בו נעשה שימוש במהלך הגלישה.

קבצים אלה, המכונים קוקיז, מכילים מידע על הדרך בה הגיעו הגולשים לעמוד מסויים ברחבי הרשת, האופן בו השתמשו בו (כגון הגדרות, אורך השימוש או החשיפה לעמוד, עמודים המקושרים אליו או שירותים כאלה). קיימת אפשרות שבאותם קבצים יישמר מידע לגבי הרגלי הגלישה של המבקרים באתר באתרים אחרים, כגון עמודים מסויימים בהם ביקרו ופעולות שביצעו בהם. טכנלוגיות נוספות שמופעלות באתר שייכות לצדדים שלישיים, שאף הם ייחשפו למידע שנאסף באמצעותן.

כל מבקרי האתר יכולים למנוע או להגביל את השימוש בקבצי קוקיז באמצעות ההגדרות של הדפדפן בהם הם משתמשים. ניתן לבצע זאת לפי הנחיות המופיעות בעמודי העזרה של הדפדפנים השונים. עם זאת יש לקחת בחשבון, ששינוי הגדרות כאמור עלול למנוע מהגולשים להשתמש בחלק משירותי האתר.
מידע שנמסר על ידי הגולש: נתונים אישיים אודותיך שיימסרו מיוזמתך, כמו שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל (מייל) ותמונת פרופיל, בכניסה או בהרשמה לאתר או לפעילות הקשורה באתר, בפניה לאתר או למי מטעמו על מנת לקבל שירות כלשהו וכיוצא בזה.

פרטים לצורך תשלום ורכישה: והיה וביצעת רכישה כלשהי באתר, המידע שמסרת במהלך ביצוע הרכישה, כמו פרטי כרטיס אשראי לביצוע העסקה, פרטי קשר של הרוכש/ת, פרטי ההזמנות ו/או כל מידע אחר הקשור לרכישותייך באתר, עשויים להישמר במאגר המידע של האתר, על מנת לעבד את המידע, לאפשר שליחה יעילה של המוצרים שנרכשו ועל מנת להקל על סיום הרכישה וביצוע רכישות בעתיד.

אם תפעול או עיבוד ההזמנה או חלקה יופקדו בידי צד שלישי, פרטים אלה יועברו לידי הצד השלישי הזה, לצורך ביצוע והשלמת הרכישה בלבד. כיוון שכך, עשויות להתקבל על ידך הודעות מאותו צד שלישי, בכל דרך תקשורת שהיא (דוא"ל, מסרונים או כל דרך אחרת), בנוגע לביצוע הרכישה בלבד.
מידע כאמור שייאסף על ידינו, יוכל גם לשמש לצורך שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, מחקרים שיווקיים ולמטרות עסקיות כלליות של האתר.

3. העברת המידע לצד שלישי

החברה לא תעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם קשורים באתר, אלא אם הדבר הותר או נדרש:

 • במסגרת מסמך זה;
 • על-פי חובה שבדין;
 • לפי בקשתך;
 • לפי בקשתך לצורך הפעלה או רכישה או קבלת שירות מצד שלישי כלשהו באמצעות האתר, שאז יועבר לצד זה המידע הדרוש לצורך השלמת התהליך ומתן השירות;
 • לנותני שירות של האתר, על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חוויית הגלישה בו, להתאימו להעדפותיך, לצורך מעקב אחר אופי השימוש של הגולשים באתר והיקפו ועל מנת להציג לך מודעות שיווקיות שעשויות לעניין אותך;
 • לצורך טיפול בדיווחים או בבקשות שלך במסגרת האתר או פעילות הקשורה בו, המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים;
 • במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין האתר;
 • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
 • במטרה למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או באתר;
 • במקרה של מיזוג האתר עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע הנ"ל יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו;
 • בכל מקרה או אופן התקשרות בהם הסכמתך המפורשת לכך תינתן לנו.
  המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.

4. אבטחת המידע

האתר נעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים שונים על מנת לאבטח את המידע המופיע בו ולמנוע ניצול כלשהו, מחיקה, פגיעה או חדירה של גורמים כלשהם שאינם מוסמכים או מורשים לכך.
על אמצעים אלה, האתר אינו יכול להבטיח את האבטחה והשמירה המוחלטת של המידע המופיע באתר או ברשומותיו ואיננו יכולים להתחייב כי השרתים עליהם האתר מאוחסן, יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית וחשיפת המידע כאמור. לפיכך, האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה, פריצה ו/או נזק כלשהו, העלול להיגרם שלא בשליטת מנהליו.

5. אתרי צד שלישי

באתר מופיעים קישורים לאתרים מצד שלישי, כגון אתרי רשתות חברתיות, אתרי סליקה לצרכי תשלום ואתרים נוספים. לחיצה על קישור שכזה היא על אחריותך, מכיוון שלאתר אין שליטה על התוכן, המאפיינים, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה. גלישה באתרים חיצוניים כאמור אינה כפופה למדיניות המופיעה כאן ויש לעיין במדיניות הפרטיות המפורטת בהם.

6. הזכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הגולש או מי מטעמו רשאים לעיין במידע אודותיו הנמצא במאגרי האתר ולבקש ממנהלי האתר להסיר או לשנות את המידע הנ"ל באם יש צורך בכך. על מנת לבצע זאת, יש לשלוח הודעה באמצעות טופס צרו קשר המופיע בתפריט העליון.

7. אישור קבלת דיוור

היה והאתר מעוניין לשלוח לגולשים מפעם לפעם עדכונים, תוכן, הצעות לגבי שירותים ומוצרים וכדומה, מידע זה יישלח אליך באם נתת את הסכמת לך בעת הרשמתך לאתר. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת. באם יש צורך ניתן לפנות למנהלי האתר באמצעות טופס צרו קשר המופיע בתפריט העליון.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי מדיניות זו מפעם לפעם. היה והתנאים שונו, השינוי יופיע אוטומטית בעמוד זה. המשך גלישה באתר תעיד על הסכמתך לשינויים שבוצעו ולכן כדאי לעיין בהם מפעם לפעם.

9. שונות

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין האתר או מנהלי.

אם תנאי כלשהו מתנאי המדיניות יימצא סותר את הוראות החוק, מבוטל או בלתי ניתן לאכיפה, התנאי הנ"ל יימחק ממסמך זה ולא ישפיע על תקפותם של שאר התנאים המופיעים בו.

על כל שימוש במידע ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש שכזה לפי מסמך המדיניות המופיע כאן, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי יהיה בית משפט מוסמך בתל אביב-יפו, והדין שיחול, בין אם מהותי או פרוצדוראלי, יהיה הדין הישראלי.

דילוג לתוכן